1. Inleiding

 

KNFC wil voetballers de kans geven zich sportief uit te leven, met aandacht voor alle spelers, begeleid door gemotiveerde trainers, die bijdragen tot Fair Play, een gezonde discipline en respect.  KNFC wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. KNFC moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen genieten van voetbal. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Met name de trainers, ploegafgevaardigden en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. 

 

 

 

 1. Doelstelling

 

 • KNFC wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. 

 

 • Zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen naar één van onze senioren elftallen. 

 

Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de wedstrijden te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat KNFC een vereniging is om trots op te zijn.. 

 

Over wie gaat het? 

 

Iedereen die lid is of  lid wil worden bij KNFC. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte dienen te zijn van de gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen bij KNFC uitgedragen en nageleefd. Ook door spelers en ouders en trainers van SSD die onder het samenwerkingsakkoord op onze accommodatie aanwezig zijn. 

 

 

 

 1. Gedragsregels en (praktische) afspraken

 

Algemeen 

 

Wat zijn onze uitgangspunten? 

 

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal. 

 

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander ongeacht geslacht, ras of geloofsovertuiging. 
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. 
 • We hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. 
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. 
 • Sport is voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.  
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler. 

 

 

 

 

Op en rond de Borg 

 

De Borg is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten: 

 

*         Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. 

*         Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. 

*         Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op de tafels. 

*         We respecteren trainers , medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden en zijn beleefd en vriendelijk tegen hen. 

*          Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd. 

*          Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. 

*          De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden. 

*         Matig je snelheid op de parking van ons sportcomplex. 

*         We respecteren de eigendom van onze buren en vernielen niets. 

 

 

 

Voor de spelers 

 

Trainingen 

 

 • Alle trainingen gaan door op de terreinen de Borg of in sporthal de Borg.  
 • Wij vragen aan iedere speler om tijdig op de training aanwezig te zijn. 
 • Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd dan verwittig je telkens ruim vooraf je trainer. 
 • Na de training is er de mogelijkheid om te douchen, badslippers zijn gewenst. 

 

Wedstrijden en uitrusting 

 

 • Bij thuiswedstrijden zijn we aanwezig in de aangeduide kleedkamer op het afgesproken uur. 
 • Bij uitwedstrijden zijn we stipt aanwezig op het afgesproken uur aan het afgesproken verzamelpunt. 
 • Indien je omwille van bepaalde omstandigheden niet in staat bent om op het afgesproken uur aanwezig te zijn, 

dan verwittig je tijdig je trainer of afgevaardigde. 

 • Vanaf U13 is elke speler verplicht zijn identiteitskaart mee te brengen. Zonder deze ID-kaart mag hij niet spelen. 
 • Na de wedstrijd nemen de spelers een douche, badslippers zijn gewenst. 
 •  Draag altijd je clubtraining voor en na de wedstrijden 
 • Zorg ervoor dat je voetbalschoenen voor het begin van een training of wedstrijd steeds proper zijn. 
 • Draag zorg voor de door de club ter beschikking gestelde kledij. 
 • Breng een merkteken of uw naam aan in uw persoonlijke kledij. 
 • Voorzie kledij voor alle weeromstandigheden (trainingspak, regenvest). 
 • Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler (inclusief alle soorten sieraden). 
 • Zorg steeds voor scheenbescherming, voetbalkousen, douchegerief, … 

 

Accommodatie en materiaal 

 

 • Wij rekenen erop dat de kleedkamers op een normale manier gebruikt worden. Dat houdt ook in dat iedere ploeg 

de gebruikte kleedkamer proper en opgeruimd achterlaat. 

 • Laat de douche niet onnodig lopen. 
 • Schoenen buiten afkloppen en afborstelen is verplicht. De schoenen worden buiten uitgedaan. 
 • Alle trainingsmateriaal dient na de training terug opgeborgen te worden op de oorspronkelijke plek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedrag 

 

 1. Wij verwachten dat je beleefd bent tegenover trainers, begeleiders, scheidsrechters, mede- en tegenspelers, 

ouders, … Zowel op als naast het veld! Denk aan uw taalgebruik! 

 1. Heb respect voor je medespelers, moedig elkaar aan, werk mee aan de teamgeest. 
 1. Volg de richtlijnen van je trainer en/of jeugdcoördinator. 
 1. Beschouw de kritische benadering van de trainer en/of jeugdcoördinator als een leermoment. 
 1. Durf uitkomen voor je mening maar doe dit op een aanvaardbare manier en op een aanvaardbare plaats, dus  

niet vanop het veld of in de kantine. 

 1. Geef na de wedstrijd steeds je tegenspelers en de scheidsrechter(s) een hand, ook al hebben zij het volgens jou  

niet altijd bij het recht eind gehad. In Coronatijden volstaat een hartelijke mondelinge begroeting. 

 1. Een handdruk na een overtreding is een uiting van respect. In Coronatijden volstaat een mondeling excuus. 

 

 

 

4. Woordje aan en gedragsregels voor de ouders 

 

Uw zoon/dochter is lid van onze club en daar zijn wij blij mee. Onze clubmedewerkers staan klaar om uw zoon/dochter op een verantwoorde en sportieve manier te begeleiden tijdens de trainingen en wedstrijden. 

 

Om de toekomst van onze club te verzekeren hebben wij de intentie om een goede en waardevolle jeugdwerking uit te bouwen. Dit kan echter alleen maar slagen indien alle ouders mee aan deze kar trekken. Juist gedrag begint bij het tijdig betalen van het lidgeld.   

 

 • Van onze spelers verwachten wij dat ze zich sportief gedragen op en naast het veld. Het is dan ook heel normaal 

dat wij dat ook van jullie verwachten. Heb respect voor iedereen op en rond het plein. 

 • Moedig uw ploeg op een sportieve manier aan. Help je kinderen vertrouwen te krijgen. Negatieve uitlatingen 

worden niet getolereerd. 

 • Gedraag je tegenover de tegenstander, de scheidsrechter (zelfs wanneer je vindt dat zijn beslissing fout is). 
 • Toegang tot de neutrale zone is steeds verboden, ook bij wedstrijden voor de allerkleinsten. 
 • Probeer je aanwezigheid in de kleedkamer tot een minimum te beperken. Vanaf  U10 worden de spelers geacht 

zich zelfstandig om te kleden. 

 • Géén inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. Het is de trainer of de jeugdcoördinator die de sportieve beslissingen neemt en de ploeg coacht. 
 • Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd op een reglementaire manier. 
 • Steun uw kind bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties. 
 • Aan de ouders van de jongste spelertjes wordt gevraagd om de spelertjes tijdig te komen halen na de training.  
 • De verantwoordelijkheid van de club eindigt na detrainingsuren of na de wedstrijd. 

 

Het is natuurlijk best mogelijk dat u het niet eens bent met bepaalde zaken en/of beslissingen binnen onze vereniging. Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon, jeugdcoördinator, bestuurslid. Dit kan niet na of tijdens de wedstrijd of training, wel op afspraak achteraf.  

Negatieve uitlatingen naar KNFC/medewerkers/bestuursleden/medespelers(ook op sociale media) door leden of hun familie worden niet getolereerd. Vergeet niet dat een vereniging valt of staat met de inzet van vrijwilligers. Deze mensen verdienen respect van ons allen. Ook ouders kunnen een sanctie of uitsluiting op de club krijgen bij zware overtredingen van onze gedragsregels.   

Om de toekomst van KNFC te verzekeren  doen we een oproep naar de ouders om zich ook te engageren in onze clubwerking. 

 

Probeer zeker aanwezig te zijn bij de match van uw zoon/dochter. 

 

Iedere trainer heeft hulp nodig van de ouders om wedstrijdjes te fluiten en als afgevaardigden. 

 

Kom eens kijken, supporteren voor het eerste elftal. 

 

Laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u voorbijgaan aub , het lidgeld dekt maar 1/4 van de kosten van een jeugdspeler per seizoen. 

 

Wordt één van onze vrijwilligers… 

 

Gedurende het voetbalseizoen doen wij een beroep op de ouders om een (tap)handje bij te steken in de kantine en op clubevenementen. 

 

 1. Alcohol, tabak en drugs

 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden: 

 

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate. Wees er van bewust dat 

het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen. 

 • Het is ten strengste verboden te roken in de kantine, op het veld of in de kleedkamers. 
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod. 

6. Privacywetgeving  AVG/GDPR 

 • Iedereen dient zich te houden aan de regels van de privacy policy; 
 • Gebruik persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven; 
 • Versnipper documenten met persoonsgegevens als deze niet meer bewaard hoeven te worden; 
 • Geef nooit persoonsgegevens aan derden zonder verwerkersovereenkomst en toestemming bestuur; 
 • Sla nooit persoonsgegevens op servers of online diensten buiten de EU op; 
 • Zorg ervoor dat je computer of tablet waarop je persoonsgegevens verwerkt is beveiligd met een wachtwoord; 
 • Zorg ervoor dat je computer en virussoftware up-to-date zijn en blijven; 
 • Maak bij e-mails gebruik van het BCC veld en plaats niet alle e-mailadressen in het AAN-veld; 
 • Foto’s, video’s en overig beeldmateriaal: Het komt regelmatig voor dat op en rond het terrein van KNFC foto’s, video’s of andere beelden worden gemaakt van wedstrijden, toernooien en andere evenementen. Op deze foto’s, video’s, en andere beelden kunnen leden en derden herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website of Sociale Media zoals (maar niet beperkt tot) Facebook, Instagram en Twitter, of gebruikt worden voor andere beelddragers van de vereniging. Mocht u bezwaren hebben tegen een (of meerdere) van u gepubliceerde beelden op een van deze platforms, kunt u dit melden via: info@knfc.be Wij zullen deze beelden dan zo spoedig mogelijk van al onze kanalen verwijderen; 
 • Contactpersoon binnen KNFC m.b.t. AVG is de secretaris te bereiken via e-mail info@knfc.be 

 

 

 

 1. 7. Sancties

 

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door KNFC. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. 

 

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. Aan iedere verstrekte rode kaart of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. 

 

 

 

 

 

 

Door aansluiting bij de club KNFC verklaren spelers en ouders zich akkoord met het huishoudelijk reglement van de club! 

 

 

 

 

Reglement goedgekeurd op de vergadering van het clubbestuur van 10-08-2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. NEEROETEREN FC vzw, Borglaan z/n 3680 maaseik

www.knfc.be     

BTW nr. BE 0408.037.923 / KBC BE567352 2311 0088 / Stamnummer KBVB: 2426